KIERUNEK: BIOLOGIA

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Jeżeli chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia oraz zdobyć wykształcenie umożliwiające podjęcie ciekawej, opartej na wiedzy pracy w rozwijających się sektorach gospodarki to studia na kierunku BIOLOGIA są właśnie dla Ciebie.

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto studiować BIOLOGIĘ na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
 • Dołączysz do społeczności wydziału biologicznego o ogromnym potencjale dydaktyczno-naukowym (prowadzimy badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych);
 • Uzyskasz wykształcenie na Wydziale o wysokim i wyróżniającym poziomie kształcenia, co zostało potwierdzone przez Polską Komisję Akredytacyjną Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Otwarty na Świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”;
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych, posiadających wysokie kompetencje, nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych;
 • Skorzystasz z szerokiej oferty zajęć praktycznych prowadzonych w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą;
 • Będziesz uczestniczył w atrakcyjnych ćwiczeniach terenowych, a nawet w międzynarodowych wyprawach naukowych;
 • Nabędziesz umiejętności z zakresu obsługi wysokospecjalistycznej aparatury stosowanej w profesjonalnych laboratoriach;
 • Będziesz miał możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych;
 • Otrzymasz wsparcie w Twoim rozwoju poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, program GETSMARTER,  Program MOST;
 • Możesz skorzystać z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS+IAESTE czy Program BioLab
 • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;
 • Motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
 • Przyznajemy nagrody Dziekana WBiOŚ „Studia z Pasją” dla studentów łączących studiowanie z pasją w kategoriach: działalność naukowa, sportowa i organizacyjna;
 • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; 
 • Dajemy możliwość udziału, najlepszym studentom wykazującym  osiągnięcia w działalności uczelnianej i pozauczelnianej, w programie Santander Universidades dla studentów UŁ

UWAGA OLIMPIJCZYCY!
Laureatów lub Finalistów Olimpiad stopnia centralnego przyjmujemy na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD.

Dołącz do najlepszych!!!
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

 

Specjalności

Na kierunku BIOLOGIA, studia I stopnia, można podjąć kształcenie także na specjalności nauczycielskiej.

Studia licencjackie na tej specjalności obejmują oprócz przedmiotów ogólnobiologicznych, zapewniających studentowi przygotowanie merytoryczne związane z kierunkiem studiów, także blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. W programie studiów specjalności nauczycielskiej położono nacisk na stymulację rozwoju indywidualnego przyszłego nauczyciela, kształtowanie umiejętności pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prawo oświatowe i diagnostykę edukacyjną, kulturę języka, wzmacnianie warsztatu nauczyciela przyrodnika, zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
 

Główne przedmioty

 • Zoologia bezkręgowców i kręgowców
 • Ekologia
 • Botanika ogólna i systematyczna
 • Biologia ewolucyjna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia komórki
 • Fizjologia zwierząt
 • Fizjologia roślin
 • Genetyka
 • Biologia molekularna
 • Mikrobiologia
 • Chemia nieorganiczna i organiczna
 • Matematyka
 • Biologia populacji
 • Hydrobiologia
 • Ekologia zwierząt lądowych
 • Cytobiochemia
 • Biochemia kliniczna i analityka
 • Biofizyka radiacyjna z elementami fizyki jądrowej
 • Ekobiochemia roślin
 • Anatomia i histogeneza roślin
 • Genetyka drobnoustrojów
 • Genetyka molekularna
 • Podstawy cytogenetyki i cytogenetyka molekularna

Specjalność nauczycielska:

 • Diagnostyka edukacyjna  
 • Dydaktyka przedmiotu  
 • Edukacja szkolna i pozaszkolna  
 • Emisja głosu i kultura języka  
 • Etyka zawodu nauczyciela  
 • Geografia dla nauczycieli przyrody  
 • Organizacja pracy w szkole i prawo oświatowe  
 • Podstawy dydaktyki  
 • Podstawy pedagogiki dla nauczycieli  
 • Psychologia dla nauczycieli  
 • Praktyka nauczania przedmiotu 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku BIOLOGIA, studiów I stopnia, posiada umiejętność:

 • obsługi aparatury analityczno-diagnostycznej; 
 • analizy materiału biologicznego;
 • pracy w laboratorium i terenie;
 • samodzielnego poszerzania wiedzy;
 • pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym wykorzystującym wiedzę z zakresu nauk biologicznych.

Co po studiach - perspektywa zawodowa
Absolwenci kierunku BIOLOGIA dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • wysoko wyspecjalizowanych firmach technologicznych z branż: farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej, chemicznej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ośrodkach hodowli roślin i zwierząt;
 • placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska; 
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako nauczyciel przyrody i biologii (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej)*.  
    *pod warunkiem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Biologia lub kierunkach pokrewnych
   

Absolwent kierunku BIOLOGIA, studiów I stopnia, może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ na kierunkach: biologia, biotechnologia, mikrobiologia i ochrona środowiska lub na wydziałach pokrewnych.
 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 62 (czynny w okresie od 16.05.2023 do 30.09.2023 r.)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice