KIERUNEK: EKOMIASTO

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Jeśli interesujesz się zrównoważonym rozwojem miast, lubisz łączyć wiedzę z różnych dyscyplin, podejmować wyzwania i decyzje dotyczące przyszłości Twojej i Twoich najbliższych, to studia na kierunku EKOMIASTO są dla Ciebie!!!

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto studiować EKOMIASTO?

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
 • Kierunek EKOMIASTO jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, w zakresie kształcenia kadry związanej z planowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
 • Studia zakładają dużą liczbę zajęć aktywnych, przygotowujących do prowadzenia badań oraz do praktycznego działania na rzecz miasta i zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla jego rozwoju;
 • Współpracujemy ze specjalistami w sektorze publicznym, prywatnym i społecznym;
 • Eksperci współprowadzą część zajęć terenowych, praktyk zawodowych oraz wybrane przedmioty;
 • Swoje pasje i zainteresowania możecie rozwijać w licznych kołach naukowych, a w szczególności w kole naukowym Spatium (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym) oraz Zrównoważonego Rozwoju (na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska);
 • Wspieramy Twój rozwoju poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, program GETSMARTER,  Program MOST;
 • Możesz skorzystać z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS+IAESTE czy Program BioLab
 • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;
 • Motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
 • Przyznajemy nagrody Dziekana WBiOŚ „Studia z Pasją” dla studentów łączących studiowanie z pasją w kategoriach: działalność naukowa, sportowa i organizacyjna;
 • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; 
 • Dajemy możliwość udziału, najlepszym studentom wykazującym  osiągnięcia w działalności uczelnianej i pozauczelnianej, w programie Santander Universidades dla studentów UŁ

UWAGA OLIMPIJCZYCY!

Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek EKOMIASTO z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!
Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Dołącz do najlepszych!!! 
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

 

Specjalności

Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy (Pracownia specjalistyczna na III roku) jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak:

 • Rewitalizacja przyrodnicza;
 • Teledetekcja w zarządzaniu przestrzenią miasta;
 • Biotechnologie w rekultywacji środowiska;
 • Miejskie ogrody;
 • Użytkowe aspekty zieleni miejskiej;
 • Ekoinnowacje w mieście;
 • Ekohydrologiczna rekultywacja ekosystemów wodnych w mieście;
 • Wpływ miasta na tereny otaczające;
 • Rozwiązania w miastach przyszłości.

Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy (Pracownia specjalistyczna na III roku) jest zdefiniowana m.in. przez takie przedmioty jak:

 • Przedsiębiorczość i inwestycje w mieście;
 • Jakość życia w mieście;
 • Modelowanie rozwoju procesów społeczno-gospodarczych miasta;
 • Ekoinnowacje w mieście;
 • Tożsamość i dziedzictwo kulturowe miasta;
 • Inwestycje w kapitał intelektualny miasta;
 • Sektora kultury w mieście;
 • Wartość przestrzeni publicznych;
 • Technologie mobilne w obsłudze użytkowników miasta;
 • Metody ewaluacji procesów rozwoju.

Główne przedmioty

 • Ekosystemy przyrodnicze miasta
 • Strategie adaptacyjne miast do zmian klimatu
 • Ekonomia środowiska
 • Ekonomika miasta
 • Samorząd terytorialny i administracja publiczna
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miast
 • Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców miast
 • Environmental values and valuation
 • Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
 • Zintegrowane systemy i narzędzia zarządzania
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Stres środowiskowy
 • Ekologia ogólna
 • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną
   

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów na kierunku EKOMIASTO jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do zarządzania miastami, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska. 

Ponadto celem kształcenia na kierunku EKOMIASTO jest zdobywanie wiedzy poprzez kontakt z praktyką w zakresie realizacji celów społeczno-gospodarczych oraz zarządzania potencjałem przyrodniczym ekosystemów miejskich. Taki profil studiów bezpośrednio przekłada się na wysokie kompetencje absolwentów i budowanie w Polsce świadomości i wrażliwości na kwestie miejskie.

Kierunek EKOMIASTO przygotowuje studentów do prowadzenia badań naukowych i zdobycia podstawowych umiejętności badawczych oraz rozwijania zainteresowań naukowych. Daje podstawy do dalszego samokształcenia i rozwoju. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom posiadanie na rynku pracy kluczowych zdolności, niezbędnych do realizacji nowoczesnej polityki miejskiej i są odpowiedzią na istniejący w tym zakresie deficyt.

Absolwenci kierunku EKOMIASTO dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządu miejskiego i regionalnego, przede wszystkim w działach związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi;•    administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, rozwoju transportu, planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach, szczególnie tych, które wprowadzają nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią, w firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzających nieruchomościami, w przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków, pracowniach projektowania urbanistycznego, firmach doradczych i konsultingowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla samorządów, oraz agencjach public relations, wyspecjalizowanych w promocji samorządów miejskich;
 • sektorze społecznym, przede wszystkim w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach proekologicznych, na rzecz miast i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, m.in. na kierunkach: Gospodarka Przestrzenna, Ochrona Środowiska.
 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, fizyka, WOS, biologia, geografia, chemia, informatyka, język obcy, język polski

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 62 (czynny w okresie od 16.05.2023 do 30.09.2023 r.)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice