KIERUNEK: BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Jeżeli chcesz poznać najnowsze osiągnięcia z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie to studia na kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA są właśnie dla Ciebie.

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto studiować BIOLOGIĘ KRYMINALISTYCZNĄ na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
 • Dołączysz do społeczności wydziału biologicznego o ogromnym potencjale dydaktyczno-naukowym (prowadzimy badania w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych);
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych, posiadających wysokie kompetencje, nauczycieli akademickich, funkcjonariuszy Policji, pracowników sądu oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP;
 • Skorzystasz z szerokiej oferty zajęć praktycznych prowadzonych w laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą;
 • Będziesz uczestniczył w atrakcyjnych zajęciach praktycznych z zakresu technik kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia;
 • Nauczysz się jak pobierać i zabezpieczać biologiczny materiał dowodowy oraz jak wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z postępowaniem dowodowym;
 • Zostaniesz przygotowany do podejmowania współpracy, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji, z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
 • Będziesz miał możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych;
 • Otrzymasz wsparcie w Twoim rozwoju poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, program GETSMARTER,  Program MOST;
 • Możesz skorzystać z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS+, IAESTE czy Program BioLab
 • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;
 • Motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
 • Przyznajemy nagrody Dziekana WBiOŚ „Studia z Pasją” dla studentów łączących studiowanie z pasją w kategoriach: działalność naukowa, sportowa i organizacyjna;
 • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; 
 • Dajemy możliwość udziału, najlepszym studentom wykazującym  osiągnięcia w działalności uczelnianej i pozauczelnianej, w programie Santander Universidades dla studentów UŁ

UWAGA OLIMPIJCZYCY!
Laureatów lub Finalistów Olimpiad stopnia centralnego przyjmujemy na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!

Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Dołącz do najlepszych!!!
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

 

Główne przedmioty

 • Analiza DNA
 • Antropologia sądowa z elementami medycyny sądowej
 • Biochemia z elementami toksykologii
 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologiczny
 • Botanika sądowa
 • Charakterystyka dowodów rzeczowych
 • Charakterystyka wybranych śladów biologicznych
 • Diagenetyczna analiza ludzkich szczątków kostnych
 • Diatomologia kryminalistyczna
 • Entomologia sądowa
 • Etyka badań i ekspertyz sądowych
 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologii
 • Kryminalistyczne i procesowe aspekty pracy biegłego, eksperta i specjalisty
 • Metody badań ludzkich szczątków kostnych
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Podstawy anatomii człowieka
 • Podstawy chromatografii i spektrometrii mas
 • Podstawy genetyki i biologii molekularnej
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Struktura organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
 • Śledztwa powybuchowe
 • Technologie stosowane w kryminalistyce
 • Wprowadzenie do farmakologii uzależnień
 • Zagrożenia CBRN
 • Zasady BHP i środki ochrony osobistej
 • Zasady przygotowania dokumentacji procesowej

Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala studentom nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Zajęcia praktyczne prowadzone są m.in. przez policyjnych i wojskowych ekspertów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA, studia stacjonarne I stopnia, posiada:

 • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego;
 • umiejętność stosowania nowoczesnych metod i technik w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej;
 • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
 • przygotowanie do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
 • podstawową wiedzę dotyczącą podstaw prawnych w postępowaniu dowodowym.

Co po studiach - perspektywa zawodowa
Absolwenci kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA mają możliwość ubiegania się o zatrudnienie, między innymi w:

 • placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z badaniami molekularnymi oraz sądowymi;
 • laboratoriach kryminalistycznych policji*;
 • laboratoriach specjalistycznych wojska*;
 • organach ścigania*;
 • laboratoriach badań środowiska.

*W przypadku zatrudnienia w służbach mundurowych, absolwent musi wcześniej uzyskać dodatkowe kompetencje, właściwe dla danej służby i przejść postępowanie kwalifikacyjne.

Absolwenci mogą kontynuować również kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a także na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ oraz wydziałach biologicznych innych uczelni.
 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 62 (czynny w okresie od 16.05.2023 do 30.09.2023 r.)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice