KIERUNEK: MIKROBIOLOGIA

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Interesujesz się najnowszymi osiągnięciami z pogranicza biologii, medycyny, chemii, farmacji i ochrony środowiska? Chcesz studiować ciekawy, dynamicznie rozwijający się kierunek nauki? Cechuje Cię dociekliwość, skrupulatność i zamiłowanie do pracy w laboratorium? Jeśli tak, to studia na kierunku MIKROBIOLOGIA są właśnie dla Ciebie!!!

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto studiować MIKROBIOLOGIĘ?

JESTEŚMY DOCENIANI!

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
 • kierunek MIKROBIOLOGIA uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2019 r. otrzymując oceny wyróżniające z kryteriów takich jak kadra prowadząca proces kształcenia, opieka nad studentami i wsparcie w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz infrastruktura wykorzystana w procesie kształcenia;

WIEMY, CO ROBIMY!

 • nasza kadra dydaktyczna posiada wysokie kompetencje naukowe i zawodowe, są wśród nich dydaktycy realizujący projekty badawcze, B+R i dydaktyczne, a także diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy, genetycy, którzy włączyli się w walkę z koronawirusem, współtworząc od marca 2020 roku, wraz z innymi jednostkami, Centrum Wykrywania SARS-CoV-2;

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ I ROZWINIESZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY LABORATORYJNEJ!

 • oferujemy wiele zajęć praktycznych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysoce specjalistyczną aparaturę analityczno-diagnostyczną;

WSPIERAMY CIEBIE I TWÓJ ROZWÓJ!

 • dajemy możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych;
 • wspieramy Twój rozwoju poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, program GETSMARTER,  Program MOST;
 • możesz skorzystać z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS+IAESTE czy Program BioLab
 • zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;

MOTYWUJEMY, NAGRADZAMY NAJLEPSZYCH I WSPIERAMY!

 • motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
 • przyznajemy nagrody Dziekana WBiOŚ „Studia z Pasją” dla studentów łączących studiowanie z pasją w kategoriach: działalność naukowa, sportowa i organizacyjna;
 • wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; 
 • dajemy możliwość udziału, najlepszym studentom wykazującym  osiągnięcia w działalności uczelnianej i pozauczelnianej, w programie Santander Universidades dla studentów UŁ

CO DOSTANIESZ OD NAS?
podstawy z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, matematyczno-przyrodniczych, mikrobiologii ogólnej– bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych

UWAGA OLIMPIJCZYCY!
Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek MIKROBIOLOGIA z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!
Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

Dołącz do najlepszych!!!
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

Główne przedmioty

 • Techniki laboratoryjne
 • Podstawy statystyki
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Genetyka ogólna
 • Podstawy bakteriologii
 • Biologia i fizjologia bakterii
 • Przedmioty ogólnouczelniane
 • Ekologia drobnoustrojów
 • Drobnoustroje fyllosfery i ryzosfery
 • Mikrobiota człowieka i zwierząt
 • Mykologia ogólna
 • Molekularne podstawy dziedziczenia cech
 • Analiza instrumentalna
 • Technologia informacyjna/Podstawy programowania
 • Drobnoustroje w ochronie środowiska
 • Mikroorganizmy w procesach oczyszczania i ocenie toksyczności ścieków/Rola mikroorganizmów w ocenie skażonych środowisk wodnych · Immunologia z hematologią
 • Metody obrazowania mikroskopowego w immunologii/Modele zwierzęce w nauce i praktyce
 • Serologia z transfuzjologią
 • Reakcje antygen-przeciwciało w wybranych testach diagnostycznych/Techniki stosowane w immunologii transfuzjologicznej
 • Zastosowanie enzymów w diagnostyce/Wpływ żywienia na metabolizm organizmu
 • Podstawy diagnostyki i kontroli zakażeń
 • Mikrobiologiczne badania naturalnych substancji bioaktywnych/Kontrola bezpieczeństwa mikrobiologicznego w przemyśle
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Mikrobiologia techniczna
 • Mykologia infekcyjna
 • Cytologia kliniczna
 • Histologia
 • Organizacja laboratoriów diagnostycznych i prawo medyczne
 • Podstawy parazytologii
 • Podstawy wirusologii
 • Organizacja genomów bakteryjnych
 • Genetyka drobnoustrojów
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • Praktyki zawodowe

W programie studiów kierunku MIKROBIOLOGIA znajduje się 21 bloków przedmiotów wybieralnych – TO TY DECYDUJESZ, KTÓRY PRZEDMIOT STUDIUJESZ!!!

Program studiów dla kierunku MIKROBIOLOGIA od 2021/2022.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów kierunku MIKROBIOLOGIA I stopnia zdobywają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, a także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty.

Nasi MIKROBIOLODZY w 89-100% znajdują zatrudnienie w:

 • w firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego
 • w zakładach chemicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
 • w ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych, a także w kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne,
 • po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może podjąć studia II stopnia na kierunku Mikrobiologia lub kierunkach pokrewnych np.: Biotechnologia, Biologia, Ochrona środowiska

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 62 (czynny w okresie od 16.05.2023 do 30.09.2023 r.)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice