KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA

Opis studiów

Zobacz, co oferuje Wydział BiOŚ!

Jeśli nie jest Ci obojętny los planety, interesujesz się problemami ginących gatunków i ekosystemów, zmianami klimatu, globalnymi i lokalnymi zagrożeniami środowiska, zrównoważonym rozwojem, to studia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA są właśnie dla Ciebie!

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ!

Dlaczego warto studiować OCHRONĘ ŚRODOWISKA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska posiada kategorię naukową A, która świadczy o wysokim potencjale naukowo-badawczym, przekładającą się na jakość procesu kształcenia;
 • Kierunek cechuje się interdyscyplinarnością i łączy wiedzę z ekologii, problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska;
 • Zajęcia prowadzą także pracownicy innych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk Geograficznych, Chemii, Ekonomiczno-Socjologicznego, Zarządzania, Prawa i Administracji, Filozoficzno-Historycznego oraz nauczyciele akademiccy z Politechniki Łódzkiej a także specjaliści- praktycy zatrudnieni w instytucjach związanych z ochroną środowiska;
 • Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia terenowe w różnych częściach Polski: Warmia i Mazury, Jura Krakowsko-Częstochowska, Tatry i Pieniny;
 • Studenci kierunku uczestniczą także w tygodniowym praktikum ekologicznym w Stacji Terenowej UŁ w Spale;
 • Będziesz miał możliwość rozwoju zainteresowań w studenckich kołach naukowych;
 • Otrzymasz wsparcie w Twoim rozwoju poprzez możliwość udziału w różnych programach takich jak: Studenckie Granty Badawcze UŁ, program GETSMARTER,  Program MOST;
 • Możesz skorzystać z programów wymiany międzynarodowej: ERASMUS+IAESTE czy Program BioLab
 • Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość; po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi MS Office, a także z baz bibliotecznych;
 • Motywujemy studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce (stypendia motywacyjne);
 • Przyznajemy nagrody Dziekana WBiOŚ „Studia z Pasją” dla studentów łączących studiowanie z pasją w kategoriach: działalność naukowa, sportowa i organizacyjna;
 • Wspieramy finansowo studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; 
 • Dajemy możliwość udziału, najlepszym studentom wykazującym  osiągnięcia w działalności uczelnianej i pozauczelnianej, w programie Santander Universidades dla studentów UŁ

UWAGA OLIMPIJCZYCY!

Laureacie lub Finalisto Olimpiad stopnia centralnego PAMIĘTAJ, że możesz być przyjęty na kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego!
Więcej informacji: REKRUTACJA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD.

Dołącz do najlepszych!!! 
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU

 

Główne przedmioty

 • Ekologia
 • Zagrożenia cywilizacyjne i problemy zrównoważonego rozwoju
 • Ochrona przyrody, różnorodność biologiczna roślin, grzybów i zwierząt
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biochemia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geologia i gospodarka surowcami
 • Geomorfologia
 • Gleboznawstwo i rekultywacja gruntów
 • Hydrologia i gospodarka wodna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Prawo ochrony środowiska
 • Monitoring środowiska
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Technologia i ekonomia w ochronie środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku rozumie procesy fizykochemiczne i ekologiczne kształtujące środowisko przyrodnicze oraz mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne kształtujące postawy, działania ludzi i ich oczekiwania wobec środowiska, w tym:

 • Charakteryzuje stany, zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach o różnym stopniu przekształcenia;
 • Opisuje przyczyny presji wywieranej na środowisko, sposoby jej oceny i ograniczania oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska;
 • Wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe zachodzące w ekosystemach, definiuje problemy środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz analizuje współzależność problemów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych;
 • Jest przygotowany do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym;
 • Wykazuje odpowiedzialność za stan środowiska, własny rozwój intelektualny oraz formułowane sądy w zakresie ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • Organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska (Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, administracja rządowa, samorządy);
 • Służbach ochrony środowiska (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
 • Laboratoriach badań środowiska, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z ochroną zdrowia i środowiska;
 • Społecznych organizacjach ekologicznych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@biol.uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 43 62 (czynny w okresie od 16.05.2023 do 30.09.2023 r.)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Pilarskiego 14/16 90-231 Łódź

Banacha 12/16 90-237 Łodź

Pomorska 141/143 90-236 Łódź

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

Wojciechowskiego 14 97-215 Spała

Tresta 26 97-213 Smardzewice