Katedra Prawa Pracy

Opis zadań

Katedra Prawa Pracy prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną z zakresu szeroko pojętego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa socjalnego oraz polityki społecznej. Powyższe obszary stanowią przedmiot zainteresowań z perspektywy prawa polskiego, międzynarodowego, europejskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

W Katedrze działają trzy Zakłady:

1. Zakład Prawa Stosunków Pracy

2. Zakład Prawa Ochrony Pracy

3. Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej

Podejmowana aktywność naukowa i dydaktyczna dotyczy przede wszystkim problematyki:

− prawa stosunku pracy (aksjologia prawa pracy, zasady prawa pracy, podstawy prawne zatrudnienia, powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, zwolnienia grupowe, nietypowe formy zatrudnienia, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, ochrona danych osobowych, ochrona prywatności w zatrudnieniu, zatrudnianie młodocianych i dzieci, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, prawo urzędnicze, stosunki pracy w administracji publicznej);

− prawa ochrony pracy (aksjologia prawa ochrony pracy, zakres podmiotowy prawa ochrony pracy, przedmiot prawa ochrony pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników, nadzór nad ochroną pracy, prawne aspekty funkcjonowania inspekcji pracy, ochrona rodziny w prawie pracy,);

− zbiorowego prawa pracy (źródła prawa pracy, porozumienia zbiorowe i regulaminy);

− prawa rynku pracy (prawne aspekty zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, model prawny pośrednictwa pracy, formy prawne aktywizacji zawodowej bezrobotnych, status prawny bezrobotnego, administracja pracy, zabezpieczenie społeczne w razie bezrobocia);

− prawa ubezpieczeń społecznych (aksjologia prawa ubezpieczeń społecznych, zasady prawa ubezpieczeń społecznych, organizacja i finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, uprawnienia osób z niepełnosprawnościami);

− polityki społecznej (globalna i lokalna polityka zatrudnienia, globalna i lokalna polityka rynku pracy, polityka zatrudniania migrantów, polityka społeczna w UE, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw).

Przy Katedrze Prawa Pracy działają studia podyplomowe: − BHP − Kadry i Płace − Ochrony Danych Osobowych − Prawo pracy dla menedżerów − Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Pracownicy Katedry prowadzą: ● Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją ● Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia ● Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ● Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE

Pracownicy Katedry powołali AI Work Team - Zespół badawczy ds. prowadzenia badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Nasi pracownicy działają w Centrum Studiów Migracyjnych UŁ, są również wykładowcami w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Katedry Prawa Pracy:

− „W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych - analiza prawna” (NCN, OPUS 5);

− „W poszukiwaniu prawnego modelu samozatrudnienia w Polsce. Analiza prawno-porównawcza” (NCN, OPUS 15);

− “Polityki społeczne na rzecz pełnej dorosłości” (NCN, OPUS 8);

− “Fairness, freedom and Industrial Relations across Europe: UP AND DOWN THE MEAT VALUE CHAIN - MEAT.UP.FFIRE” (Komisja Europejską, VP/2017/004/0035);

− “Irel- Smarter Industrial relations to address new technological challenges in the world of work- iREL" (Komisja Europejska, VS/2019/0081);

− “Varieties of industrial relations in aviation lockdown – VIRAL (Komisja Europejska, VP/2020/004);

− “Posting of workers before National courts” (European Trade Union Institute);

− “Mapping the rules on posting and short-term migration third country nationals (TCNs): the legal framework and practice in the European Union and EFTA countries” (European Trade Union Institute);

− “Shifting Labor Frontiers. The Recruitment of South Asian Migrant Workers to The European Union” (Federatie Nederlandse Vakbeweging);

− “The interaction between EU trade commitments and immigration rules in EU Member States” (Radboud University Nijmegen);

− “Digitalization, robotization and new technologies in the agricultural sector in Poland” (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego);

− Liczne projekty finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.

Cykliczne wydarzenia organizowane przez Katedrę Prawa Pracy:

− Seminaria Szubertowskie (2010-2018)

− Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy (2013-2019)

− Konferencje naukowe dotyczące pracy zdalnej (2021)

Pracownicy Katedry działają w organach uczelnianych, m.in.: Senatu UŁ; Rady Szkoły Doktorskiej; Komisji Rektorskiej UŁ ds. Regulaminu Studiów; Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów UŁ; Komisji Antymobbingowej UŁ. Pełnią również funkcje Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Doktorantów UŁ.

W ramach Wydziału Prawa i Administracji UŁ pracownicy Katedry są Członkami, m.in. Rady Wydziału, Zespołu Programowego, Wydziałowej Komisji Wyborczej, Wydziałowej Komisji Oceniającej.

Pracownicy Katedry są Członkami m.in.: Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych; Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy; International Labour and Employment Relations Association. Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej jest afiliowany przy międzynarodowej sieci Labour Law Research Network (LLRN). Pracownicy tego Zakładu wchodzą przy tym w skład Advisory Board LLRN, a także Academic Board of Marco Biaggi Foundation Doctoral Research Programme (PhD) in Labour, Development and Innovation.

Pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w pracach legislacyjnych, sporządzaniu ekspertyz, opinii prawnych i raportów. Na stałe współpracują z Centrum Wspierania Rad Pracowników. Przy Katedrze Prawa Pracy działa Koło Naukowe Prawa Pracy.


POLSKA SIEĆ NAUKOWA PRAWA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (COOPERANTE), afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, powstaje z myślą powołania do życia ogólnopolskiej platformy wymiany informacji naukowych dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. W Polsce działa około 20 ośrodków naukowych zajmujących się tą problematyką. Pracuje w nich kilkaset osób.

Strona COOPERANTE (WPiA)


CENTRUM PORÓWNAWCZEGO PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Cele i kierunki działania centrum PPPUS(COMPASS): prowadzenie badań naukowych o charakterze prawnoporównawczym w zakresie zróżnicowanych aspektów związanych z wykonywaniem pracy ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań prawa pracy oraz zróżnicowanych metod badawczych; umiędzynarodowienie nauki oraz wyników badań naukowych, prowadzonych przez polskich i zagranicznych naukowców w wyniku realizowanych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz publikacji naukowych; nawiązanie, wzmacnianie i rozszerzanie współpracy środowiska naukowego ze środowiskiem społeczno-gospodarczym poprzez wymianę informacji, przygotowywanie opinii, ekspertyz, szkoleń oraz kursów.

Strona COMPASS


CENTRUM NIETYPOWYCH STOSUNKÓW ZATRUDNIENIA

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia zostało utworzone na podstawie Zarządzenia nr 15 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ z dnia 3 lipca 2017 r. i funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r.

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-szkoleniowej poświęconej różnorodnym aspektom nietypowych stosunków zatrudnienia, które od pewnego czasu stały się coraz szerzej wykorzystywaną na rynku pracy formą aktywności zawodowej. Na tym tle rodzi się wiele problemów natury zarówno teoretyczno-prawnej, jak i praktycznej, które są przedmiotem działalności Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia.

Strona Centrum NSZ (WPiA)


CENTRUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Strona Centrum (WPiA)CENTRUM WSPIERANIA RAD PRACOWNIKÓW - RUSZA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie organizowanego przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi oraz Katedrę Prawa Pracy WPiA.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 7 października 2023 r.

Konkursem objęte są prace magisterskie i licencjackie zakończone w roku 2023 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które podejmują w szczególności tematy związane z problematyką przedstawioną w regulaminie konkursu.

Przedmiotem Konkursu są prace przygotowane w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. SZczegóły w regulaminie konkursu.


OGŁOSZENIE O EGZAMINIE


dr hab. Tomasz Duraj, prof UŁ

Egzamin pisemny poprawkowy z prawa pracy dla adm. stacjonarnej (licencjat) oraz prawa antydyskryminacyjnego i systemów płacowych (Kadry i Płace) odbędzie się dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Auli Czerwonej.

Dane kontaktowe

Katedra Prawa Pracy

Skład osobowy

Lista jednostek