Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

Opis zadań

 • Rekrutacja: system rekrutacyjny, obsługa kandydatów i Komisji rekrutacyjnej, tworzenie projektów aktów prawnych.
 • KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/wsparcie/wsparcie-dla-kandydatow-z-niepelnosprawnosciami
 • Sprawy dyscyplinarne studentów: obsługa administracyjna rzeczników dyscyplinarnych, Komisji dyscyplinarnej dla studentów, Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 • Listy gratulacyjne i medale „za chlubne studia”.
 • Immatrykulacja centralna.
 • Jakość kształcenia; programy studiów, merytoryczna i administracyjna obsługa Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
 • Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego, Stypendium MNiSW, Nagroda Marszałka Woj. Łódzkiego za najlepszą pracę magisterską – koordynowanie działań w UŁ
 • Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów (studia doktoranckie).
 • Dyplomy ukończenia studiów/ suplementy do dyplomów; Centralna Księga Dyplomów.
 • Merytoryczna i administracyjna obsługa Komisji ds. dydaktycznych i spraw studenckich i Komisji ds. Regulaminu studiów.
 • Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w UŁ; ewidencja akredytacji PKA.
 • Sprawy z zakresu toku studiów i odpłatności: wytyczne, interpretacja przepisów, wsparcie merytoryczne dla dziekanatów, tworzenie projektów uczelnianych aktów prawnych.
 • Kształcenie nauczycielskie i kierunkowe praktyki studenckie; współpraca z pełnomocnikami Rektora.
 • Studia podyplomowe: tworzenie projektów aktów prawnych, weryfikacja projektów programów, sprawozdania GUS.
 • Zajęcia ogólnouczelniane.
 • Program MOST – studenci: koordynacja w ramach UŁ.
 • Kształcenie na odległość i zapewnienie dostępu do nowych metod kształcenia; Komisja ds. Doskonalenia Dydaktyki.
 • Wspieranie Nauczycieli Akademickich w podnoszeniu kompetencji dydaktycznych - Zespół Doskonałości Dydaktycznej.
 • Prowadzenie rejestru członków Zrzeszenia Tutorów UŁ oraz wsparcie administracyjne dla uczelnianego koordynatora ds. tutoringu.
 • POL-on - wprowadzanie danych dotyczących kierunków studiów, sprawozdawczość EN-1 i GUS podyplomowe

Dane kontaktowe

Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej

 • Uniwersytecka 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-40-86 e-mail: www: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/

Skład osobowy