ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

Chcesz poznać swój plan? Wystarczy, że przejdziesz do zakładki USOSweb, w której znajdziesz aktualny rozkład zajęć. Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? W niektórych przypadkach plan zajęć dla Twojego kierunku będzie wyświetlany na stronach konkretnych Wydziałów.

Plany zajęć są też publikowane na stronie każdego Wydziału. Znajdziesz je wchodząc do strefy Studenta (klikając JESTEM STUDENTEM), a następnie wybierając w górnym menu zakładkę PLANY ZAJĘĆ/ZAJĘCIA/PROGRAM I ZAJĘCIA. Pamiętaj, że nazwa tej zakładki może różnić się w zależności od Wydziału.

ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

Nie samymi wykładami obowiązkowymi studenci żyją! Jeżeli masz ochotę rozszerzyć swój plan o dodatkowe zajęcia ogólnouczelniane, możesz zapisać się na nie przez zakładkę USOSweb. Pamiętaj o tym, że zajęcia są płatnie i jeżeli zdecydujesz się na udział w dodatkowych ćwiczeniach lub wykładach, ich zaliczenie będzie warunkiem zaliczenia całego semestru.  

W dopełnieniu formalności, szczególnie po zaliczeniu przedmiotu, pomogą Ci koordynatorzy z poszczególnych Wydziałów. 

A MOŻE LEGIA AKADEMICKA?

Projekt "Legia Akademicka" jest realizowany od 2017 r. Od początku cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Dotychczas w czterech edycjach „Legii Akademickiej” wzięło udział 16 tys. studentów z całego kraju.

Uniwersytet Łódzki brał udział w II, III oraz V edycji projektu pn. Legia Akademicka. Uczestniczyli w nich również studenci innych uczelni.Od roku akademickiego 2020/2021 Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu.

Program "Legia Akademicka" to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP.  Od 11 marca 2022 r. obowiązują zmiany w organizacji "Legii Akademcikiej" polegające, między innymi, na przeniesieniu części teoretycznej modułu podstawowego do Wojskowych Centrów Rekrutacji.
 

Program jest realizowany w ramach:

  • szkolenia podstawowego (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa)
  • oraz dwóch modułów: podoficerskiego i oficerskiego.

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje i stopień wojskowy. Udział w programie przyda się Tobie, jeżeli myslisz o wstąpieniu do wojska i o służbie czynnej.

SZKOLENIE PODSTAWOWE w ramach "Legii Akademickie"j realizują Wojskowe Centra Rekrutacji 
WYMAGANIA:
- pełnoletność,
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność,
- status studenta.

Etap I – Kandydat powinien złożyć wniosek do dowolnie wybranego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Do wniosku dołącza się:
• kopię dokumentu tożsamości,
• kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
• kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II – Szef WCR powiadamia kandydata o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu oraz kieruje na badania lekarskie i psychologiczne.
Etap III – Kandydat stawia się na szkolenie zgodnie z decyzją administracyjną i po jego zakończeniu składa przysięgę wojskową.
Etap IV – Po złożeniu przysięgi wojskowej kandydat może kontynuować szkolenie w ramach kolejnych etapów programu Legia Akademicka oraz przystąpić do dodatkowych szkoleń specjalistycznych (szczegóły w WCR).

 

MODUŁ PODOFICERSKI  w ramach" Legii Akademickiej"

Moduł podoficerski składa się z dwóch części:teoretycznej realizowanej w uczelni i praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.Część teoretyczna w ramach modułu podoficerskiego jest realizowana przez uczelnie i obejmuje łącznie 15 godzin (13 godzin to szkolenie programowe + 2 godziny egzamin).

Część teoretyczna w module podoficerskim w ramach Legii Akademickiej jest realizowana na podstawie zadań zleconych przez Ministra Nauki (wcześniej przez Ministra Edukacji) w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630). Dotację celową na realizację zadania przekazuje Minister Nauki (wcześniej środki na realizację przekazywał uczelniom Minister Edukacji).

WYMAGANIA:
• statusu studenta lub absolwenta*,
• obywatelstwo polskie,
• niekaralność,
• status szeregowego rezerwy.

Etap I- Kandydat powinien złożyć wniosek do rektora uczelni, która uczestniczy w programie Legia Akademicka w wyznaczonym przez uczelnię przedziale czasowym. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego status studenta, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Etap II - Po zaliczeniu części teoretycznej, kandydat składa wniosek do szefa WCR za pośrednictwem uczelnianego koordynatora Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.
Etap III - Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.
Etap IV - Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.
* absolwent- osoba która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

 

MODUŁ OFICERSKI
Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Wnioski o udział w module oficerskim rozpatrują Centralne Wojskowe Centra Rekrutacji. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację części teoretycznej modułu podoficerskeigo w ramach VII edycji Legii Akademickiej:

Zaproszenie do złozenia oferty

 

Zapraszamy do skladania deklaracji udziału w module podoficerskim organizowanym w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2023/2024.
Deklaracje będa zbierane w okresie od 8 do 14 marca 2024 r.
Formularz deklaracji
dostępny jest pod linkiem:

https://forms.office.com/e/3Qmss465V3

 

 

***

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o VII edycji Legii Akademickiej w najbliższym czasie opublikujemy informację na temat możliwości złożenia deklaracji udziału w module podoficerskim w UŁ.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń w ramach projektu Legia Akademicka dostępne są pod linkiem:

https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/aktualnosci/szczegoly/nabor-do-programu-szkola-legii-akademickiej

 

 

***

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Informacja o uruchomieniu VI edycji programu „Legia Akademicka”

VI edycja programu „Legia Akademicka” ruszyła w tym roku akademickim. Jednak w 2022 r. dokonano zasadniczej zmiany w tym programie, gdyż szkolenie rozłożono – nie jak do tej pory na jeden rok – lecz na trzy lata:

  •  w pierwszym roku realizowany jest moduł podstawowy (szeregowego) – wyłącznie w jednostkach wojskowych w okresie wakacji letnich;
  •  w drugim roku realizowany jest moduł podoficerski – 15 godzin lekcyjnych na Uczelni, a część praktyczna w okresie wakacyjnym w jednostkach wojskowych;
  •  w trzecim roku realizowany jest moduł oficerski – wyłącznie przez wojsko.

W roku akademickim 2022/2023 studenci, którzy chcą uczestniczyć w VI edycji programu „Legia Akademicka” powinni osobiście złożyć wniosek do wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawne WKU) celem wzięcia udziału w module podstawowym, który jest realizowany od tego roku wyłącznie przez wojsko. Wniosek ten jest inny niż w poprzednich latach i można go pobrać ze strony Wojskowego Centrum Rekrutacji.

AKTUALNY ZAŁĄCZNIK 

Po ukończeniu tego modułu studenci chcący kontynuować uczestnictwo w tym programie będą musieli złożyć nowy wniosek na wybranej Uczelni, która przeprowadzi szkolenie teoretyczne w tym module (zakończone egzaminem), a następnie kolejny wniosek o odbycie szkolenia praktycznego w jednostce wojskowej. Odpowiednie informacje w sprawie modułu podoficerskiego zostaną zamieszczone w późniejszym czasie.

 

Informacja o drugim spotkaniu dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 2 marca 2023 r. w godzinach: 14.00-15.00 odbędzie się drugie spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych łódzkich uczelni, którzy są zainteresowani udziałem w kolejnej edycji "Legii Akademickiej".

Podczas spotkania  przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi omówią m.in., w jaki sposób prawidłowo składać wnioski o udział w poszczególnych modułach (zwłaszcza
w module podstawowym), ich terminy  oraz ogólne zasady realizacji projektu wg przepisów obowiązujących od nowej edycji.

Miejsce spotkania: Aula Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18-wejście na parterze budynku Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ).

Zapraszamy do udziału.
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Koordynator programu Legia Akademicka w UŁ

W przypadku pytań proszę pisać na adres: legia.akademicka@uni.lodz.pl

 

Informacja dla studentów w sprawie VI edycji "Legii Akademickiej"

W dniu 19 grudnia 2022 r. została opublikowana Decyzja nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej.
Nadal trwają ustalenia dotyczące treści porozumienia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie sposobu realizacji projektu "Legia Akademicka" po zmianie przepisów.
Po otrzymaniu wiążących informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotujemy i zamieścimy kolejny komunikat dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Więcej o VI edycji projektu Legia Akademicka pod linkiem: https://defence24.pl/polityka-obronna/legia-akademicka-po-nowemu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 grudnia 2022 r. w Auli Centrum Szkoleniowo-KOnferencyjnego UŁ w godzinach: 14.00-15.00 przy udziale przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych VI edycją "Legii Akademickiej". Przedmiotem spotkania były założenia nowej edycji projektu po zmianie przepisów.

Dziękujemy za liczne przybycie.

Uniwersytet Łódzki w okresie od 2 marca 2022 r. do 30 maja 2022 r. realizował zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki polegające na realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka w roku akademickim 2021/2022 pn."Legia Akademicka V".
Szczegółowa informacja na temat zrealizowanego zadania.