Obowiązującą formę pracy dyplomowej na Wydziale może określać odpowiedni załącznik do Regulaminu studiów; w załączniku mogą zostać określone dodatkowe desygnaty lub przykłady pisemnych opracowań spełniających wymagania pracy dyplomowej. 

W celu zapewnienia jakości prac pisemnych, w Uniwersytecie Łódzkim wprowadzono zarządzeniem Rektora UŁ procedurę antyplagiatową (Zarządzenie nr 130 Rektora UŁ z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim). Procedura ta dotyczy wszystkich prac dyplomowych, które powstały na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Może być ona stosowana także w odniesieniu do prac zaliczeniowych lub innych powstających w toku realizacji zajęć. 

Wszystkie prace dyplomowe umieszczane są w Archiwum Prac Dyplomowych (APD), stanowiącym część systemu USOS, co daje kierującemu pracą na każdym etapie przedstawiania przez studenta pracy możliwość jej weryfikacji w systemie antyplagiatowym). 

Od 2019 roku prace dyplomowe w systemie APD UŁ są sprawdzane poprzez system JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Dodatkowym systemem antyplagiatowym, który może być wykorzystywany na UŁ jest system OSA. 

W programach studiów wszystkich kierunków studiów zawarty jest efekt uczenia się z zakresu przestrzegania prawa autorskiego. Realizowany jest on przez obowiązkowe szkolenie z zakresu prawa autorskiego, do którego przystępuje każdy student UŁ w pierwszym semestrze. 

Wobec studenta, co do którego pracy dyplomowej zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu, wszczynana jest procedura dyscyplinarna na wniosek dziekana skierowany do Rektora UŁ. 

Wszystkie prace dyplomowe znajdujące się w APD przekazywane są przez pracowników Centrum Informatyki UŁ do repozytorium pisemnych prac dyplomowych, niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego. 

Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD zawiera załącznik do zarządzenia nr 130 Rektora UŁ z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim. 

Szczegółowe instrukcje