ETYKA BADAŃ

Godło Polski
ETYKA BADAŃ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO

Bezinteresowność, prawdomówność i rzetelność to tylko kilka z zasad, które przyświecają pracownikom naukowym zatrudnionym na Uniwersytecie Łódzkim. "Kodeks etyki pracownika naukowego" porządkuje, systematyzuje i podsumowuje wartości, którymi kierują się badacze ze świata akademickiego.

ETYKA BADAŃ NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Każde realizowane na Uniwersytecie Łódzkim badanie naukowe dotyczące człowieka, a więc takie, w którym: 

  • pobiera się materiał biologiczny (biologiczne, medyczne, chemiczne i fizyczne) 
  • ingeruje w ludzką psychikę  

wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

WAŻNE! Zakresem właściwości Komisji nie są objęte sprawy, które z mocy ustawy należą do właściwości innych organów (np. komisji ds. bioetyki badań działających przy Okręgowych Izbach Lekarskich).

Zgodę na wykonanie badania muszą uzyskać zarówno pracownicy, jak i doktoranci i studenci. Zanim projekt otrzyma pozytywna opinię, Komisja analizuje kwalifikację badaczą, dobór grupy badanej i kontrolnej czy nadzór nad badaniem. Te działania mają na celu zagwarantowanie rzetelności prowadzonych badań.  

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Ostatnie w roku akademickim 2023/2024 posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 7 czerwca. Termin nadsyłania wniosków upływa 27 maja.

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – zmiana terminu marcowego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych zostało przesunięte na 15 maca 2024 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 8 marca.

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenie

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 9 lutego 2024 r. Termin nadsyłania wniosków mija 5 lutego. Wnioski złożone po…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - grudzień 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 8 grudnia 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 1 grudnia. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - wrzesień 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 18 września 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 11 września. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - czerwiec 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 2 czerwca 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 26 maja. Wnioski złożone po tym terminie…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych - kwiecień 2023

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 7 kwietnia. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 14 marca 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 8 marca. Wnioski złożone po tym…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 10 stycznia 2023 r. Termin nadsyłania wniosków mija 2 stycznia. Wnioski złożone…

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

Uwolnijmy się od rankingów! Dowiedz się czym jest COARA

UŁ przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (COARA), której celem jest gruntowna i szeroka reforma ocen badań naukowych. Jest to nowo…

WIĘCEJ

ZASADY OPINIOWANIA WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ

Komisja rozpatruje wnioski o zatwierdzanie projektów badań biologicznych, medycznych, chemicznych i fizycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego pobranego od ludzi oraz badań ingerujących w psychikę człowieka.

Komisja działa w oparciu o wytyczne konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne agencje przyznające środki na prowadzenie badań naukowych, dotyczące konieczności opiniowania doświadczeń badawczych. Opiniując wniosek, Komisja ocenia przewidziane w nim badania pod kątem przestrzegania zasad etyki badań naukowych oraz ochrony praw uczestników badania. Komisja może także zająć stanowisko w kwestii zasadności przeprowadzenia przewidzianych we wniosku badań, a także ich wykonalności naukowej. 

CO WERYFIKUJE KOMISJA?

ŻEBY BADANIE UZYSKAŁO ZGODĘ NA PRZEPROWADZENIE, KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH ZWERYFIKUJE CZY:

  • dokumentacja badania i formularze zbierania danych są sporządzane zgodnie z wymogami i zasadami rzetelności naukowej, bez narażenia uczestników badania na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź pogorszenia jego stanu
  • kwalifikacje badacza lub badaczy są wystarczające do prawidłowego przeprowadzenia badania; dotyczy to także personelu pomocniczego w szczególności osób pobierających materiał biologiczny lub zbierających dane ankietowe
  • zaplanowano właściwie dobór grupy badanej i kontrolnej badania
  • zapewniono właściwy nadzór nad realizacją badania
  • informacja dla uczestnika badania jest sformułowana w sposób zrozumiały i zawiera wszystkie wymagane elementy
  • zostały spełnione wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników badania przewidziano wynagrodzenie dla uczestników badania oraz czy jego wysokość może wpłynąć na dobrowolność udziału w badaniu

Szczegółowy zakres prac Komisji oraz procedurę uzyskania opinii określa jej Regulamin, z którym należy się zapoznać przed opracowaniem wniosku.

JAK ZGŁASZAĆ BADANIE DO KOMISJI?

Wniosek o zaopiniowanie badania przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych UŁ należy przygotować na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

 

Pliki do pobrania

Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz zgody na udział w badaniu (załącznik nr 2 do Regulaminu) – w sytuacji gdy dane badawcze zbierane są bezpośrednio od badanego.

 

Pliki do pobrania

Wypełniony, podpisany i zeskanowany wniosek wraz załącznikiem (formularzem zgody) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: komisja.etyka@uni.lodz.pl.
 

W razie wątpliwości informacji udziela: 

Dyrektor Biura Rektora 
mgr Małgorzata Mstowska 
E. malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl 
T. 42 635 40 14 
 

W JAKICH TERMINACH ODBYWAJĄ SIĘ POSIEDZENIA KOMISJI?

Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są nie rzadziej niż 2 razy w semestrze. Termin najbliższego posiedzenia jest podawany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz datą, do której należy nadsyłać wnioski. 

PODSTAWA PRAWNA POWOŁANIA I DZIAŁANIA KOMISJI DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH UŁ

Komisja ds. etyki badań naukowych UŁ działa na mocy zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 5.01.2022. Zasady jej pracy są opisane w Regulaminie. Pracami Komisji kieruje Prorektor ds.nauki Uniwersytetu Łódzkiego, a skład osobowy Komisji na kadencję 2020-2024 dostępny jest na stronie

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Dowiedz się więcej o dobrych praktykach, którymi kierujemy się na Uniwersytecie Łódzkim. Kodeks dobrych praktyk został opracowany przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.