Tak jak każdego członka społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, także Ciebie obowiązują uniwersalne zasady BHP. Określają one zarówno obowiązki, jak i prawa, które odnoszą się do bezpiecznego studiowania na naszej uczelni i przebywania na terenie jej budynków.

INFORMACJE Z OBSZARU BHP W PIGUŁCE

 1. Szkolenie w zakresie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających na Uniwersytecie Łódzkim studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie, a także dla doktorantów w pierwszym semestrze kształcenia.
 2. Student, który podejmuje studia na więcej niż jednym kierunku studiów, zobowiązany jest odbyć szkolenie w zakresie BHP na kierunku, na którym szkolenie to ma najszerszy zakres.
 3. Szkolenia w zakresie bhp dla uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia przeprowadza się, jeżeli jest to niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia oraz jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia wynika z programu danych studiów lub kształcenia.
 4. Szkolenie z zakresu bhp i jego zaliczenie przeprowadzane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line) na uczelnianej platformie eCampus (Moodle).
 5. Program oraz szczegółowe zasady odbywania szkolenia z zakresu BHP przez rozpoczynających kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia określa załącznik do Zarządzenia Rektora.
 6. Program obowiązkowego szkolenia uwzględnia wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz o postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy.
 7. Szkolenie z zakresu bhp kończy się testem zaliczeniowym.
 8. Bez szkolenia z zakresu BHP studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia (jeśli wynika to z programu danych studiów lub kształcenia), nie mogą zostać dopuszczeni do zajęć.
 9. Nie jest honorowane szkolenie BHP odbyte poza UŁ.
 10. Informacji na temat szkolenia w zakresie BHP udzielają studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych i innych form kształcenia pracownicy dziekanatów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.01.2019 r. za wypadek studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w związku z realizacją programu kształcenia lub na terenie uczelni uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 1. w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;
 2. na terenie uczelni z wyłączeniem postanowienia pkt. 1.


Postępowanie w razie wypadku studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia w związku z realizacją programu kształcenia lub na terenie uczelni.

 1. Uczestnik studiów w UŁ, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku:
  • osobę prowadzącą zajęcia w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;
  • kierownika administracyjnego obiektu w przypadku, gdy wypadek miał miejsce na terenie uczelni.
 2. Prowadzący zajęcia, podczas których zaistniał wypadek lub kierownik administracyjny obiektu, na terenie którego miał miejsce wypadek ma obowiązek:
  • udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikowi studiów, który uległ wypadkowi;
  • zabezpieczyć miejsce wypadku;
  • niezwłocznie poinformować o wypadku Inspektorat BHP wzór zgłoszenia.
 3. Rejestr i dokumentacja wypadków przechowywana jest w Inspektoracie BHP UŁ.

Pliki do pobrania

 1. Pomieszczenia uczelni, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne, laboratoria, warsztaty oraz portiernie w każdym obiekcie Uniwersytetu Łódzkiego wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania tej pomocy oraz numerami telefonów alarmowych.
 2. Miejsca usytuowania apteczek pierwszej pomocy są oznakowane zgodnie z Polską Normą.
 3. Obsługa apteczek pierwszej pomocy powierzona jest wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 4. Uniwersytet Łódzki w trosce o bezpieczeństwo użytkowników obiektów zagwarantował dostęp do 25 defibrylatorów. Informację o miejscu lokalizacji udostępniono w aplikacji STAYING ALIVE oraz Google Maps. Budynki zostały oznaczone piktogramem.
 5. Plik do pobrania LOKALIZACJA DEFIBRYLATORÓW W OBIEKTACH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 1. Rektor, jako Pracodawca i jednocześnie osoba kierująca uczelnią zobowiązany jest do zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.
 2. Akty wewnętrzne wydawane w uczelni (Zarządzenia Rektora, komunikaty itp.) regulują zakres obowiązków i odpowiedzialności kierowników jednostek i działów, którzy w imieniu Rektora są zobowiązani do zapewnienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w kierowanych przez siebie jednostkach / działach.
 3. Za zapewnienie bezpieczeństwa na wydziale odpowiada Dziekan.
 4. Za bezpieczeństwo uczestników studiów odpowiada nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.
 5. Uczestnicy studiów w Uniwersytecie Łódzkim zobowiązani są do poznania i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i kształcenia oraz regulaminów porządkowych obowiązujących w Uniwersytecie Łódzkim.
 6. Uczestnicy studiów w Uniwersytecie Łódzkim odbywający zajęcia w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych zobowiązani są do poznania i przestrzegania przepisów i zasad bhp, regulaminów porządkowych danej pracowni oraz bezwzględnie przestrzegać wszystkich wskazówek prowadzącego zajęcia.
 7. Wybrane akty zewnętrzne (Szkolnictwo Wyższe)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090)
  • Inne przepisy BHP ustalone dla określonych gałęzi lub rodzajów pracy
 8.  Akty wewnętrzne - (Zarządzenia Rektora, Pisma okólne Rektora / Komunikaty dotyczące np. bezpieczeństwa i higieny pracy).
 9. Instrukcje BHP
  • Uczestnikom studiów w Uniwersytecie Łódzkim zapewnia się dostęp do instrukcji bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych i sprzętu.
  • Zapewnia się umieszczenie w miejscu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu, w widocznym miejscu, instrukcji określających zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z tych miejsc.
  • Osoba prowadzącą zajęcia z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu praktycznie zapoznaje uczestników tych zajęć z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności w ramach zajęć.
  • Osoba prowadząca zajęcia, z użyciem substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, zapoznaje uczestników zajęć z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz z informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz o niezbędnych środkach ostrożności.

 1. Wszelkie urazy ciała, obniżenie sprawności organizmu, zatrucia i inne, powstają pod wpływem czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku kształcenia.
 2. W zależności od charakteru działania czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesie kształcenia dzielą się na: fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne.
 3. Prace badawcze prowadzone w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych, a także wszelkie prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych, jak np. prace w wykopaliskach, niosą za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Mając do czynienia z tymi zagrożeniami należy mieć pełną świadomość ich występowania oraz znać zasady bezpiecznego postępowania podczas przebywania w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych lub podczas zajęć terenowych.
 4. Praca w laboratorium, warsztacie, pracowni specjalistycznej wymaga dużej uwagi i ostrożności, a także sumiennego przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie musi być jednak połączona z niebezpieczeństwem (chociaż potencjalnie ono istnieje), jeśli zachowuje się podstawowe środki ostrożności, kieruje się zdrowym rozsądkiem i pracuje z rozwagą.
 5. W laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych UŁ prowadzi się prace przestrzegając przepisów BHP wskazanych dla określonych gałęzi lub rodzajów pracy oraz stosując się do wytycznych określonych w aktach wewnętrznych Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Do pracy w laboratorium może być dopuszczona osoba, która została zapoznana z: regulaminem laboratorium/warsztatu/pracowni specjalistycznej/kartami charakterystyki stosowanych czynników oraz stosownymi instrukcjami/procedurami.
 7. Studenci mogą przebywać w laboratorium/warsztacie/pracowni specjalistycznej tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Wszystkie osoby przebywające w laboratorium/warsztacie/pracowni specjalistycznej bezwzględnie muszą przestrzegać zakazów i nakazów obowiązujących w pomieszczeniach, w tym stosowania, jeśli jest taka konieczność, odzieży roboczej i ochron indywidualnych.

 1. Dziekan zapewnia wyposażenie uczestników zajęć prowadzonych w warsztacie, laboratorium i pracowni w niezbędne środki ochrony indywidualnej, w celu zabezpieczenia przed działaniem wykorzystywanych podczas zajęć niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników. Zasady przydziału określa Rektor w drodze zarządzenia.
 2. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy:
 • nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy,
 • konieczność ich stosowania wynika z instrukcji obsługi urządzeń / aparatury, kart charakterystyki czynników chemicznych lub biologicznych itp.
 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej może być używany przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
 2. Zapewnia się uczestnikom zajęć jedynie środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności.
 3. Stosowane przez uczestników zajęć środki ochrony indywidualnej powinny posiadać właściwości ochronne i użytkowe. Jeżeli środki ochrony indywidualnej utraciły swoją funkcję ochronną, ponieważ upłynął termin ich przydatności do użycia lub uległy uszkodzeniu, niezwłocznie wyposaża się uczestników zajęć w środki spełniające tę funkcję.
 4. Uczestnik zajęć jest obowiązany używać przydzielone środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dbać o należyty ich stan.