Wprowadzona w Uniwersytecie Łódzkim Procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa przewiduje różne ścieżki podejmowania działań interwencyjnych, mających na celu łagodzenie  skutków stwierdzonych przypadków dyskryminacji i mobbingu oraz wprowadza mechanizm zgłaszania przypadków dyskryminacji/mobbingu na uczelni.

STUDIUJĘ - JAK ZGŁOSIĆ DYSKRYMINACJĘ?

Dyskryminacja - schemat działań w przypadku studentów/doktorantów
  1. Wyślij zgłoszenie do Koordynatora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi na adres antydyskryminacja.student@uni.lodz.pl korzystając ze wzoru z załącznika nr 1 do Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w UŁ.
  2. Po maksymalnie 14 dniach Koordynator ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi podejmie decyzję, czy zgłoszenie jest zasadne czy nie. Koordynator może zwrócić sprawę ze względu na braki formalne. W przypadku stwierdzenia naruszeń przekieruje sprawę do Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.
  3. Zespół zaprasza strony do mediacji. Strony mogą przyjąć propozycję lub ją odrzucić. Mediacja może zakończyć się ugodą i podpisaniem umowy mediacyjnej.Jeśli mediacja nie kończy się pomyślnie dla obu stron lub sprawa wymaga interwencji, wówczas przekazywana jest do Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.
    Sprawa przekazywana jest również do Zespołu ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, jeśli strony odrzucą propozycję mediacji.
  4. Zespół ma 3 miesiące na zbadanie sprawy oraz przekazanie opinii wraz z uzasadnieniem Rektorowi UŁ. Opinia może zawierać także propozycje działań naprawczych np. zmiana grupy, objęcie intensywnym okresowym wparciem psychologicznym, czy też przekazanie sprawy do właściwego rzecznika dyscyplinarnego.
  5. Ostateczną decyzję w procedowanych sprawach podejmuje Rektor UŁ.