Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ


KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEMKROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ POTENCJALNEGO PROMOTORA

Pod kierunkiem potencjalnego Promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Wybór Promotora (pracowników Uniwersytetu Łódzkiego) na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanej koncepcji pracy doktorskiej.


Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich w roku akademickim 2021/2022 dla poszczególnych dyscyplin:Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.plKROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie 16.08.2021 r. - 27.08.2021 r.

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY


Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie prześlij je na adres mailowy malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na składanie dokumentów, w tym swoje zdjęcie (to samo, które zamieszczone zostało w systemie IRK).


Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) wyślij pocztą pod adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pok. 7. Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, kwestionariusz.KROK 5 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Termin: 13 września 2021 r.

Zasady organizacji i przeprowadzania testu z języka angielskiego - mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemicznąKROK 6 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

W trakcie rozmowy oceniana jest:

  • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny,
  • znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata,
  • wiedza na temat krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych w wybranej dyscyplinie/dyscyplinach,
  • innowacyjność myślenia oraz elastyczność koncepcji pracy doktorskiej kandydata, w tym także w kontekście możliwości objęcia opieką promotorską przez pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce wskazanej przez kandydata,
  • posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej,
  • plany zawodowe oraz motywacja do pracy naukowej i aktywności w środowisku akademickim,
  • poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji).


KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

Termin: 17.09.2021 r. – 18.09.2021 r. oraz 24.09.2020r. – 30.09.2021 r. w zależności od liczby kandydatów . Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną.KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkoły doktorskiej w UŁ

Personal data policy for doctoral school candidates