Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ

Spotkania otwarte w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ – poniedziałek, 31.08.2020, godz. 10.00

Doktorat wdrożeniowy - informacja ogólna


KROK 1 - ZAPOZNAJ SIĘ Z PRZEPISAMI I TERMINARZEM


KROK 2 - SPRECYZUJ TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ I WYBIERZ POTENCJALNEGO PROMOTORA

Pod kierunkiem potencjalnego Promotora przygotuj koncepcję pracy doktorskiej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji. Wybór Promotora (pracowników Uniwersytetu Łódzkiego) na tym etapie procesu rekrutacji ma charakter opcjonalny i nie jest obowiązkowy. Kandydat może przystąpić do rekrutacji bez wskazania potencjalnego Promotora, wymagane jest jednak złożenie samodzielnie przygotowanej koncepcji pracy doktorskiej.


Wykaz opiekunów oraz tematyki seminariów doktorskich w roku akademickim 2020/2021 dla poszczególnych dyscyplin:Informacje o konkursach dla doktorantów w ramach grantów NCN (wraz z tematyką badań) znajdują się na stronie http://ncn.gov.plKROK 3 - ZAREJESTRUJ SIĘ W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI

Zapisz się na studia/rejestracja – elektroniczna rejestracja na studia jest możliwa w terminie 14.07 – 14.08.2020 r. oraz 24.08.2020r. – 6.09.2020r. Rejestracja Kandydatów, którzy uzyskali finansowanie w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” lub cudzoziemców posiadających zewnętrzne środki, które pokryją koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty badań naukowych będzie otwarta w terminie 17.08 – 30.08.2020 r. (krok 1, terminarz rekrutacji).

Pamiętaj o wydruku podania z Elektronicznego Systemu Rekrutacji!KROK 4 - SKOMPLETUJ I DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY


Przygotuj czytelne skany lub zdjęcia całej dokumentacji papierowej, którą składasz w ramach rekrutacji, a następnie prześlij je na adres mailowy malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl w czasie przewidzianym w Terminarzu rekrutacji na składanie dokumentów, w tym swoje zdjęcie (to samo, które zamieszczone zostało w systemie IRK).


Przygotowaną dokumentację (oryginał podania o przyjęcie na studia, odpisy dyplomów, kopie publikacji i zaświadczeń) wyślij pocztą pod adres: Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pok. 7. Za termin doręczenia dokumentów uznaje się termin ich wpływu do szkoły doktorskiej.

Pamiętaj o podpisaniu wszystkich dokumentów: podanie, koncepcja pracy, CV.


Składanie dokumentów – informacjaKROK 5 - ZGŁOŚ SIĘ NA TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Termin: 4 września 2020 r. oraz 21.09.2020 r. (patrz krok 1, terminarz rekrutacji).

Zasady organizacji i przeprowadzania testu z języka angielskiego - mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną

Język angielski - informacja

English - informationKROK 6 - PRZYGOTUJ SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

W trakcie rozmowy oceniana jest:

  • koncepcja pracy doktorskiej,
  • znajomość metod badawczych stosowanych w pracy naukowej z zakresu danej dyscypliny;
  • znajomość dotychczasowego dorobku nauki polskiej i obcej w zakresie zagadnień mających być przedmiotem badań podejmowanych przez kandydata;
  • wiedza na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych lub zagranicznych prowadzących badania w dyscyplinie, w której realizowana będzie praca doktorska kandydata;
  • poziom językowy udzielanych odpowiedzi (biegłość w terminologii specjalistycznej, umiejętność kompozycji wypowiedzi, komunikatywność, interakcja w trakcie dyskusji);
  • motywacja i innowacyjność myślenia;
  • elastyczność koncepcji pracy doktorskiej danego kandydata na przykładzie możliwości ewentualnego dopasowania tej koncepcji do profilu/profili naukowych pracownika/pracowników uczelni wymienionych na liście potencjalnych promotorów, których profil/profile naukowe są najbliższe tematyce postulowanej przez kandydata pracy doktorskiej, celem objęcia promotorstwa;
  • posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowania dorobku wynikającego z planowanej rozprawy doktorskiej w procesie komercjalizacji wyników działalności naukowej, o ile wynika to z tematyki badawczej.KROK 7 - ZGŁOŚ SIĘ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

Termin: 16 września 2020 r. oraz 5.10.2020r. – 9.10.2020 r. w zależności od liczby kandydatów . Kandydat zostanie poinformowany o terminie rozmowy drogą elektroniczną.KROK 8 - OCZEKUJ NA DECYZJĘ

Informacja o przyjęciu na studia jest widoczna w Systemie Elektronicznej Rejestracji na koncie kandydata, a Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkoły doktorskiej w UŁ

Personal data policy for doctoral school candidates