GRANTY WEWNĘTRZNE IDUB #UNILODZ

Godło Polski
GRANTY WEWNĘTRZNE IDUB #UNILODZ

KONKURSY GRANTOWE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

IDUB #UniLodz to konkursy grantowe, w ramach których Uniwersytet Łódzki finansuje pomysły badawcze swoich naukowców i doktorantów. Poprzez wspieranie ich w uprawianiu dobrej nauki Uczelnia realizuje strategię dążenia do doskonałości badawczej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach. Konkursy służą także umiędzynarodowieniu - rozwijaniu i zacieśnianiu współpracy Uniwersytetu z badaczami z zagranicy. W ramach grantów skierowanych do naukowców spoza UŁ do zespołu dołączają doświadczeni i młodzi badacze. Sprzyja to fuzji doświadczeń i podnoszeniu potencjału naukowego uczelni, wspiera nawiązywanie kontaktów i mobilność pracowników. 

Granty są finansowane w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla uczelni, które w 2019 roku przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Uniwersytet Łódzki będzie otrzymywał dodatkowe środki na badania naukowe do 2026 roku. Wewnętrzne konkursy grantowe są realizowane od 2020 roku. 

Granty IDUB UŁ to projakościowa inicjatywa zorientowana na budowanie doskonałości badawczej na naszej uczelni. Inwestujemy pozyskane w ramach subwencji środki we wsparcie najlepszych pomysłów i projektów badawczych realizowanych przez naszych pracowników. Poprzez realizację profesjonalnych wewnętrznych konkursów chcemy nie tylko wesprzeć tych spośród naszych naukowców, którzy mają najciekawsze pomysły na badania, ale także stworzyć mechanizm, w ramach którego nasi pracownicy, szczególnie młodzi, zdobędą niezbędne doświadczenie w aplikowaniu o finansowanie i zarzadzaniu projektami badawczymi, które w przyszłości zaprocentuje podczas ubiegania się o prestiżowe granty zewnętrzne

tłumaczy prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ. 

KONKURSY IDUB #UNILODZ

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodych naukowców. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. 

W naborze wniosków do programu Granty dla młodych badaczy mogą wziąć udział pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący działalność naukową, którzy nie są doktorantami ani uczestnikami szkół doktorskich UŁ, a jeśli posiadają stopień naukowy doktora, od jego uzyskania nie upłynęło więcej niż 7 lat do dnia złożenia wniosku. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. 

W naborze wniosków do programu Granty dla doświadczonych badaczy mogą wziąć udział pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego prowadzący działalność naukową, którzy nie są doktorantami ani uczestnikami szkoły doktorskiej UŁ, a jeśli posiadają stopień naukowy doktora, to w dniu składania wniosku upłynęło więcej niż 7 lat od dnia jego uzyskania. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Granty przeznaczone na badania dla słuchaczy studiów III stopnia i uczestników szkół doktorskich UŁ, którzy planują realizować swoje oryginalne pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspiera mobilność młodego naukowca.

Zarządzenie nr 146 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu Doktoranckie Granty Badawcze

 

Załączniki

Regulamin DGB.pdf (287 kB)
Załącznik 1 DGB.docx (38 kB)
Załącznik 2 DGB.docx (19 kB)
Załącznik 3 DGB.xlsx (12 kB)
Załącznik 4 DGB.doc (30 kB)
Załącznik 5 DGB.docx (26 kB)
Załącznik 6 DGB.xlsx (11 kB)
Załącznik 7 DGB.docx (29 kB)
Załącznik 8 DGB.docx (27 kB)
Załącznik 9 DGB.docx (33 kB)

 


Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.
 

Konkursy Junior Researcher in Residence, Advanced Researcher in Residence oraz Visiting Research Fellow otwierają możliwość współpracy z UŁ wyróżniającym się badaczom z kraju i zagranicy. W ramach grantów Junior Researcher in Residence i Advanced Researcher in Residence minimum roczne kontrakty z Uniwersytetem Łódzkim mogą pozyskać młodzi polscy i zagraniczni badacze, którzy stopień doktora uzyskali poza naszą uczelnią oraz doświadczeni naukowcy z doktoratami z najlepszych szkół wyższych na świecie. Grant Visiting Research Fellow dla zagranicznych badaczy na różnym etapie kariery naukowej pozwala im nawiązać krótkoterminową, kilkumiesięczną współpracę z UŁ. 


Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ:

Junior Researcher in Residence

Advanced Researcher in Residence

Visiting Research Fellow

Konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. Przyznając dodatkowe premie za granty zespołom najaktywniej pozyskującym finansowanie ze źródeł zewnętrznych UŁ chce zachęcić je do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych.  

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Nagrody są przyznawane za publikacje i patenty opublikowane/uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Specjalnie utworzony fundusz premiujący pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzących działalność badawczą i osiągających w tej sferze najlepsze rezultaty, niezależnie od dyscypliny. To sposób na docenienie tych spośród społeczności Uczelni, którzy wyróżniają się postawą i efektywnością swoich działań.  

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

W ramach konkursu na Granty aparaturowe badacze mogli ubiegać się o środki na zakup, kalibrację, certyfikację oraz modernizację sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań naukowych i wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Wyróżnienie dla pracowników naukowych, którzy byli laureatami prestiżowych nagród i wyróżnień międzynarodowych związanych z prowadzeniem działalności naukowej. W każdym roku otrzymywania zwiększonej subwencji planowane jest przyznawanie do dziesięciu takich wyróżnień pracownikom naukowym UŁ. 

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs skierowany do osób, które posiadają znaczący dorobek naukowy, oraz w ostatnich latach aplikowały o środki zewnętrzne, zarówno krajowe jak i zagraniczne, jednak nie otrzymały finansowania. Uzyskane w ramach grantu wewnętrznego IDUB #UniLodz wsparcie finansowe ma służyć przeprowadzeniu badań wstępnych/pilotażowych, których wyniki pozwolą skuteczniej ubiegać się o finansowanie zewnętrzne.

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców.

Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Kierownikiem wniosku powinna być osoba, której dyscyplina jest wiodącą w proponowanym projekcie.

Zakwalifikowane do finansowania projekty muszą mieć charakter interdyscyplinarny, a jednym z warunków ich rozliczenia będzie aplikacja o środki zewnętrzne.

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

Adresatami konkursu są osoby posiadające co najmniej stopień doktora.

Podstawą finansowania są fundusze ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

Konkurs skierowany do autorów polskiej edycji monografii, która ukazała się w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od roku, w którym składany jest wniosek. 

Autorem monografii jest pracownik naukowy (pracownicy naukowi) lub naukowo-dydaktyczny (naukowo-dydaktyczni) UŁ o uregulowanym stosunku pracy, afiliujący planowaną publikację przy macierzystej uczelni i wpisany do określonej dyscypliny, która wykazywana jest przez UŁ.

Więcej informacji w Bazie wiedzy pracownika UŁ.

IDUB #UNILODZ – ROZWÓJ PROGRAMU I DZIAŁANIA

IDUB #UNILODZ 2023 – PODSUMOWANIE

Zakończyła się czwarta edycja konkursów IDUB #UniLodz. Program nie stoi w miejscu, stale rozwija się, aby sprostać bieżącym wyzwaniom. Zarządzający programem starają się jak najlepiej spełniać oczekiwania badaczy.

Rok 2023 to druga edycja konkursu Interdyscyplinarne granty badawcze oraz nowego konkursu Wpływ nauki na społeczeństwo. Pierwszy raz organizowaliśmy również konkurs Krótkoterminowe wyjazdy dla naukowców do Uczelni partnerskich zrzeszonych w sieci UNIC.

IDUB #UNILODZ 2022 – PODSUMOWANIE

W 2022 roku odbyła się kolejna edycja wewnętrznych konkursów grantowych IDUB #UniLodz. wiosną uruchomiono konkurs Granty dla młodych badaczy, Doktoranckie granty badawcze i Interdyscyplinarne projekty badawcze. Jesienią odbyły się kolejne edycje konkursów Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych i Nagroda dla wyróżniających się badaczy. Ponadto, trwał nabór ciągły w konkursie Premie za publikacje i patenty.  

IDUB #UNILODZ 2021 - PODSUMOWANIE

W drugiej edycji konkursów IDUB #UniLodz pula środków na granty została przeznaczona przede wszystkim dla naukowców Uniwersytetu Łódzkiego na każdym etapie kariery naukowej. Po raz pierwszy z grantów mogli skorzystać także doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich.  

Konkursy zrealizowane w 2021 roku to: Granty dla młodych naukowców, Granty dla doświadczonych naukowców, Doktoranckie granty badawcze, Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych, Granty na zwiększenie potencjału aplikacyjnego, Nagroda Rektora i Premie za publikacje i patenty.

IDUB #UNILODZ 2020 – PODSUMOWANIE

I edycja wewnętrznych konkursów grantowych IDUB #UniLodz to kilkaset wniosków aplikacyjnych na projekty naukowe dla młodych i doświadczonych badaczy oraz możliwość zatrudnienia kilkudziesięciu utytułowanych naukowców z zagranicy na większości wydziałów UŁ. Do rozdysponowania było 8 000 000 złotych na działania wspierające budowanie doskonałości badawczej i umiędzynarodowienie Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konkursy zrealizowane w 2020 roku: Granty dla młodych badaczy, Granty dla doświadczonych badaczy, Junior Researcher in Residence, Advanced Researcher in ResidenceVisiting Research Fellow, Granty aparaturowe, Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych, Premie za publikacje i patenty, Nagroda Rektora.